G-d’s Master Plan – XIX – Kosher Kemistry – Haftorahs Nachamu (נחמו) & Shoftim