search
Moshe-Mordechai van Zuiden
Psychology, Medicine, Science, Politics, Oppression, Integrity, Philosophy, Jews -- For those who like their news and truths frank and sharp

Neo-Nazis: Your pride, Geert Wilders, is a Jew and a half-blood!

The European right-wing extremists have fallen so deeply that they needed to borrow a Jew and a half-blood to lead them!

No, this is not like saying – falsely – that Hitler was Jewish – either to discredit the Nazis (if one thinks that Jews are worse than Nazis) or to blame also WW II on the Jews.

No, this is not like saying that it should matter in politics who’s a Jew and who’s Asian.

But if a person of color who is also a Jew leads a continent to a racist abyss, and he does not hear his internal voice of decency, we should remind him that he’s just as condemnable as any Neo-Nazi; and we should tell the Nazis and Neo-Nazis that he himself is ein Untermensch – subhuman, in Nazi thought – not anything more than the Blacks from Africa and the Muslims from anywhere whom he maligns. (Africa will soon count four billion people who will flood Europe.)

Geert Wilder is a Jew. His mother was a full Jewess. If they had been in Europe 80 years ago, his fake-blond hair and his racist talk would not have saved her not Geert from the gas chambers. Nor would his Czechoslovakian wife have made it, who is a Jewess too. But his parents survived in Indonesia.

He’s not just a Jew, he’s also a half-blood – yet another embarrassment for racist Europe. But hydrogen peroxide makes his lush thick black Indonesian hair seem blond and so … he’s kosher enough for the Neo-Nazis. He looks and talks like a proud Aryan, and that’s what counts for now.

How ridiculous would his hatemongering be if it came from the lips of someone who is clearly a Jew and/or Asian.

Unfortunately for proud Jews, he is not a proud Jew. He guides Europe towards a new assault on everyone who is too Semitic or too non-White. When the Dutch parliament recently had to vote for or against kosher slaughter he and his party voted … against. When push came to shove, he was not a friend of the Jews.

He claims to be a friend of Israel, but only because he saw in the Jewish State a bulwark against Muslims overrunning Europe. (Well, Syrians did not need to pass through Israel to flee there.) US Neo-Nazis also endorse Trump, although he is for Israel. Apparently, they don’t mind leaders supporting Israel as long is their general policy is to their liking. They probably are mostly annoyed with the Jews around them. Or they assume that Israel can be best dealt with at the end.

But maybe I should protect a fellow Jew? In my opinion he has finished deserving the title Jew. Listen to this: Geert Wilders speech @ Koblenz, Germany with English subtitles. Is it just the German that make him sound like Hitler? Or is it the hysterical applause? You might have more objective ears than me. My four Jewish grandparents were all gassed at Auschwitz.

Wilders says on this tape: “We politicians are not important. It is not about us. It’s about you, it’s about the voter, it’s about all the people in this room, but also about the country’s millions.” (When Nazis talk about serving the people, they never include Jews, Blacks, etc. as part of the nation.) “Not we, but you are important.”

Just guess who said “I myself thank Providence and my Creator not for preserving me—my life consists only of worry and work for my People.” Adolf Hitler, in 1944. Oy vay, when a leader claims to be unimportant and that the only ones who count are his (sic) People. Only leaders full of themselves will make this obvious point, thereby annulling it.

Wilders is much worse than President Trump. Trump stands for right-wing US, and his biases are but side-dishes. However, Wilders stands for racism (and nothing else) which is his main dish. When Trump says that he wants to make America great again, that sounds very different from Wilders saying to Germans that we will make Germany great again. Great … again? Very different. And he says it.

How ironic that Wilders calls upon Europeans to regain their pride. He’s proud of being a typical European. Except that he isn’t. He’s a Jew and an Indo, more than any other ethnicity. And he will not accept Muslims and Negroes as European, ever. You see how renouncing and lying about one’s own background leads to disastrous behavior? Admitting to his un-Aryan background might do more than making him unwanted in Neo-Nazi circles. It could help him stop being such a bigot.

May Wilders become a proud and out Jew and Indo now!

Translation of the above into Dutch:

Vertaling van het vorenstaande in het Nederlands:

Neonazi’s: jullie trots, Geert Wilders, is een Jood en een halfbloed!

De Europese rechts-extremisten zijn nu zo diep gevallen dat ze een Jood en kleurling nodig hadden on leiding te geven!

Nee, dit is niet hetzelfde als – ten onrechte – zeggen dat Hitler Joods was – of om de nazi’s te beschamen (als men denkt dat Joden nog erger zijn dan nazi’s) of om de Joden ook de schuld te geven voor de Tweede Wereldoorlog.

Nee, ik denk nog steeds niet dat het er toe doet of een politicus Jood of Aziaat is.

Maar… als iemand die Jood is en een kleurling de leiding heeft om te proberen heel Europa racistisch te maken, en hij niet naar zijn innerlijke stem luistert die hem zou moeten vertellen wat beschaafdheid is, dan moeten wij hem voorhouden dat hij net zo fout is als alle neonazi’s; en dan moeten we de nazi’s en neonazi’s vertellen dat hij zelf ein Untermensch is, in het denken van nazi’s – niks minder dan de Zwarten van Afrika en de Moslims van overal die hij zo aanvalt. (Afrika zal spoedig vier miljard mensen tellen die Europa zullen overspoelen.)

Geert Wilder is a Jood. Zijn mother was a volbloed Jodin. Hadden hij en zijn moeder 80 jaar geleden in Europa geweest, dan hadden zijn nep-blonde haren en zijn racistische praatjes hen niet gered van de gaskamer. Idem dito voor zijn Tsjecho-Slowaakse vrouw die ook Jodin is. Maar zijn ouders overleefden het want ze woonden in Indonesie.

Hij is niet alleen een Jood, hij is ook een halfbloed – in de ogen van racistisch Europa ook een schande. Maar zijn geperoxideerde weelderige, dikke Indonesische haar lijkt blond en dus… is hij koosjer-genoeg voor de neonazi’s. Hij ziet er uit en praat als een trotse Arier, en daar gaat het op dit moment om.

Hoe belachelijk zou zijn haatdragende taal klinken als het kwam uit de mond van iemand die duidelijk herkenbaar zou zijn als een Jood of Aziaat.

Helaas voor trotse Joden is hij geen trotse Jood. Hij leidt Europa naar een nieuwe aanval op iedereen die te Semitisch of te Zwart is. Toen de Tweede Kamer moest stemmen voor of tegen koosjer slachten stemde hij en zijn partijfractie… tegen. Toen puntje bij paaltje kwam, bleek hij geen vriend van de Joden.

Hij wendt voor om een vriend van Israel te zijn maar dat alleen omdat volgens hem de Joodse staat een stormwering tegen de Moslims zou zijn omdat ze anders Europa zouden overspoelen. (Nou, Syrische vluchteling bleken helemaal niet via Israel te hoeven gaan.) Neonazi’s in de VS steunen  Trump ook, hoewel hij ook voor Israel is. Kennelijk kan het ze niet schelen als hun leiders Israel steunen, zolang ze maar van hun algemene beleid houden. Ze zijn waarschijnlijk het meest geirriteerd door de Joden om hen heen. Of ze nemen aan dat met Israel het beste op het eind afgerekend kan worden.

Maar misschien zou ik een mede-Jood moeten beschermen? Naar mijn mening is hij het predicaat Jood niet meer waardig. Luister zelf maar: Geert Wilders speech @ Koblenz, Germany with English subtitles. Komt het door het Duits dat hij klinkt als Hitler? Of komt deze associatie van het hysterische applaus? Misschien luister jij objectiever dan ik. Mijn vier Joodse grootouders werden allen in Auschwitz vergast.

Wilders zegt in deze opname: “Wij politici zijn niet belangrijk. Het draait niet om ons. Het draait om jullie. Het draait om de stemmer. Het draait om alle mensen in deze zaal, maar ook om de miljoenen burgers.” (Als nazi’s praten over de bevolking ten dienste staan, zijn Joden, Zwarten, enz. nooit inbegrepen.) “Niet wij maar jullie zijn belangrijk.”

Raad eens wie zei: “Ikzelf dank de Voorzienigheid en mijn Schepper niet voor het redden van mij – mijn leven bestaat enkel uit zorg en inspanning voor mijn volk.” Adolf Hitler, in 1944. Oi wee, als een leider claimt dat hij zelf onbelangrijk is en dat de enigen die tellen zijn (sic) volk zijn. Alleen leiders die overvol van zichzelf zijn zeggen zoiets vanzelfsprekend, en daarmee spreken ze dat tegen.

Wilders is veel erger dan president Trump. Trump is een vertegenwoordiger van rechts Amerika, en zijn vooroordelen zijn maar bijkomstigheden. Echter, Wilders is een symbool van racisme (en van niks anders) dat zijn hoofdzaak is. Wanneer Trump zegt dat hij Amerika weer groot wil maken, klinkt dat heel anders dan wanneer Wilders zegt dat hij Duitsland weer groot wil maken. Weer? Heel anders. En hij zegt het.

Hoe ironisch dat Wilders Europeanen oproept om hun trots te herwinnen. Hij is er trots op dat hij een gewone Europeaan is. Echter hij is dat niet. Hij is een Jood en een Indo, meer dan welke etniciteit dan ook. En hij zal nooit Moslims en negers als Europeaans accepteren. Zie je hoe het afzweren van en liegen over je eigen achtergrond kan leiden tot rampzalig gedrag? Zijn onarische achtergrond toegeven zou wel eens meer kunnen uitrichten dan hem ongewenst maken in neonazi kringen. Het zou hem kunnen helpen om op te houden met steeds vooroordelen rond te strooien.

Moge Wilders nu een trotse en openlijke Jood en Indo worden!

About the Author
MM is a prolific and creative writer and thinker, previously a daily blog contributor to the TOI. He often makes his readers laugh, mad, or assume he's nuts—close to perfect blogging. He's proud that his analytical short comments are removed both from left-wing and right-wing news sites. None of his content is generated by the new bore on the block, AI. * As a frontier thinker, he sees things many don't yet. He's half a prophet. Half. Let's not exaggerate. Or not at all because he doesn't claim G^d talks to him. He gives him good ideas—that's all. MM doesn't believe that people observe and think in a vacuum. He, therefore, wanted a broad bio that readers interested can track a bit what (lack of) backgrounds, experiences, and educations contribute to his visions. * This year, he will prioritize getting his unpublished books published rather than just blog posts. Next year, he hopes to focus on activism against human extinction. To find less-recent posts on a subject XXX among his over 2000 archived ones, go to the right-top corner of a Times of Israel page, click on the search icon and search "zuiden, XXX". One can find a second, wilder blog, to which one may subscribe too, here: https://mmvanzuiden.wordpress.com/ or by clicking on the globe icon next to his picture on top. * Like most of his readers, he believes in being friendly, respectful, and loyal. However, if you think those are his absolute top priorities, you might end up disappointed. His first loyalty is to the truth. He will try to stay within the limits of democratic and Jewish law, but he won't lie to support opinions or people when don't deserve that. (Yet, we all make honest mistakes, which is just fine and does not justify losing support.) He admits that he sometimes exaggerates to make a point, which could have him come across as nasty, while in actuality, he's quite a lovely person to interact with. He holds - how Dutch - that a strong opinion doesn't imply intolerance of other views. * Sometimes he's misunderstood because his wide and diverse field of vision seldomly fits any specialist's box. But that's exactly what some love about him. He has written a lot about Psychology (including Sexuality and Abuse), Medicine (including physical immortality), Science (including basic statistics), Politics (Israel, the US, and the Netherlands, Activism - more than leftwing or rightwing, he hopes to highlight reality), Oppression and Liberation (intersectionally, for young people, the elderly, non-Whites, women, workers, Jews, LGBTQIA+, foreigners and anyone else who's dehumanized or exploited), Integrity, Philosophy, Jews (Judaism, Zionism, Holocaust and Jewish Liberation), the Climate Crisis, Ecology and Veganism, Affairs from the news, or the Torah Portion of the Week, or new insights that suddenly befell him. * Chronologically, his most influential teachers are his parents, Nico (natan) van Zuiden and Betty (beisye) Nieweg, Wim Kan, Mozart, Harvey Jackins, Marshal Rosenberg, Reb Shlomo Carlebach, and, lehavdil bein chayim lechayim, Rabbi Dr. Natan Lopes Cardozo, Rav Zev Leff, and Rav Meir Lubin. This short list doesn't mean to disrespect others who taught him a lot or a little. One of his rabbis calls him Mr. Innovation [Ish haChidushim]. Yet, his originalities seem to root deeply in traditional Judaism, though they may grow in unexpected directions. In fact, he claims he's modernizing nothing. Rather, mainly basing himself on the basic Hebrew Torah text, he tries to rediscover classical Jewish thought almost lost in thousands of years of stifling Gentile domination and Jewish assimilation. (He pleads for a close reading of the Torah instead of going by rough assumptions of what it would probably mean and before fleeing to Commentaries.) This, in all aspects of life, but prominently in the areas of Free Will, Activism, Homosexuality for men, and Redemption. * He hopes that his words will inspire and inform, and disturb the comfortable and comfort the disturbed. He aims to bring a fresh perspective rather than harp on the obvious and familiar. When he can, he loves to write encyclopedic overviews. He doesn't expect his readers to agree. Rather, original minds should be disputed. In short, his main political positions are among others: anti-Trumpism, for Zionism, Intersectionality, non-violence, anti those who abuse democratic liberties, anti the fake ME peace process, for original-Orthodoxy, pro-Science, pro-Free Will, anti-blaming-the-victim, and for down-to-earth, classical optimism, and happiness. Read his blog on how he attempts to bridge any tensions between those ideas or fields. * He is a fetal survivor of the pharmaceutical industry (https://diethylstilbestrol.co.uk/studies/des-and-psychological-health/), born in 1953 to his parents who were Dutch-Jewish Holocaust survivors who met in the largest concentration camp in the Netherlands, Westerbork. He grew up a humble listener. It took him decades to become a speaker too, and decades more to admit to being a genius. But his humility was his to keep. And so was his honesty. Bullies and con artists almost instantaneously envy and hate him. He hopes to bring new things and not just preach to the choir. * He holds a BA in medicine (University of Amsterdam) – is half a doctor. He practices Re-evaluation Co-counseling since 1977, is not an official teacher anymore, and became a friendly, powerful therapist. He became a social activist, became religious, made Aliyah, and raised three wonderful kids. Previously, for decades, he was known to the Jerusalem Post readers as a frequent letter writer. For a couple of years, he was active in hasbara to the Dutch-speaking public. He wrote an unpublished tome about Jewish Free Will. He's a strict vegan since 2008. He's an Orthodox Jew but not a rabbi. * His writing has been made possible by an allowance for second-generation Holocaust survivors from the Netherlands. It has been his dream since he was 38 to try to make a difference by teaching through writing. He had three times 9-out-of-10 for Dutch at his high school finals but is spending his days communicating in English and Hebrew - how ironic. G-d must have a fine sense of humor. In case you wonder - yes, he is a bit dyslectic. If you're a native English speaker and wonder why you should read from people whose English is only their second language, consider the advantage of having an original peek outside of your cultural bubble. * To send any personal reaction to him, scroll to the top of the blog post and click Contact Me. * His newest books you may find here: https://www.amazon.com/s?i=stripbooks&rh=p_27%3AMoshe-Mordechai%2FMaurits+van+Zuiden&s=relevancerank&text=Moshe-Mordechai%2FMaurits+van+Zuiden&ref=dp_byline_sr_book_1
Related Topics
Related Posts