Moshe-Mordechai van Zuiden
Psychology, Medicine, Science, Politics, Oppression, Integrity, Philosophy, Jews

Neo-Nazis: Your pride, Geert Wilders, is a Jew and a half-blood!

The European right-wing extremists have fallen so deeply that they needed to borrow a Jew and a half-blood to lead them!

No, this is not like saying – falsely – that Hitler was Jewish – either to discredit the Nazis (if one thinks that Jews are worse than Nazis) or to blame also WW II on the Jews.

No, this is not like saying that it should matter in politics who’s a Jew and who’s Asian.

But if a person of color who is also a Jew leads a continent to a racist abyss, and he does not hear his internal voice of decency, we should remind him that he’s just as condemnable as any Neo-Nazi; and we should tell the Nazis and Neo-Nazis that he himself is ein Untermensch – subhuman, in Nazi thought – not anything more than the Blacks from Africa and the Muslims from anywhere whom he maligns. (Africa will soon count four billion people who will flood Europe.)

Geert Wilder is a Jew. His mother was a full Jewess. If they had been in Europe 80 years ago, his fake-blond hair and his racist talk would not have saved her not Geert from the gas chambers. Nor would his Czechoslovakian wife have made it, who is a Jewess too. But his parents survived in Indonesia.

He’s not just a Jew, he’s also a half-blood – yet another embarrassment for racist Europe. But hydrogen peroxide makes his lush thick black Indonesian hair seem blond and so … he’s kosher enough for the Neo-Nazis. He looks and talks like a proud Aryan, and that’s what counts for now.

How ridiculous would his hatemongering be if it came from the lips of someone who is clearly a Jew and/or Asian.

Unfortunately for proud Jews, he is not a proud Jew. He guides Europe towards a new assault on everyone who is too Semitic or too non-White. When the Dutch parliament recently had to vote for or against kosher slaughter he and his party voted … against. When push came to shove, he was not a friend of the Jews.

He claims to be a friend of Israel, but only because he saw in the Jewish State a bulwark against Muslims overrunning Europe. (Well, Syrians did not need to pass through Israel to flee there.) US Neo-Nazis also endorse Trump, although he is for Israel. Apparently, they don’t mind leaders supporting Israel as long is their general policy is to their liking. They probably are mostly annoyed with the Jews around them. Or they assume that Israel can be best dealt with at the end.

But maybe I should protect a fellow Jew? In my opinion he has finished deserving the title Jew. Listen to this: Geert Wilders speech @ Koblenz, Germany with English subtitles. Is it just the German that make him sound like Hitler? Or is it the hysterical applause? You might have more objective ears than me. My four Jewish grandparents were all gassed at Auschwitz.

Wilders says on this tape: “We politicians are not important. It is not about us. It’s about you, it’s about the voter, it’s about all the people in this room, but also about the country’s millions.” (When Nazis talk about serving the people, they never include Jews, Blacks, etc. as part of the nation.) “Not we, but you are important.”

Just guess who said “I myself thank Providence and my Creator not for preserving me—my life consists only of worry and work for my People.” Adolf Hitler, in 1944. Oy vay, when a leader claims to be unimportant and that the only ones who count are his (sic) People. Only leaders full of themselves will make this obvious point, thereby annulling it.

Wilders is much worse than President Trump. Trump stands for right-wing US, and his biases are but side-dishes. However, Wilders stands for racism (and nothing else) which is his main dish. When Trump says that he wants to make America great again, that sounds very different from Wilders saying to Germans that we will make Germany great again. Great … again? Very different. And he says it.

How ironic that Wilders calls upon Europeans to regain their pride. He’s proud of being a typical European. Except that he isn’t. He’s a Jew and an Indo, more than any other ethnicity. And he will not accept Muslims and Negroes as European, ever. You see how renouncing and lying about one’s own background leads to disastrous behavior? Admitting to his un-Aryan background might do more than making him unwanted in Neo-Nazi circles. It could help him stop being such a bigot.

May Wilders become a proud and out Jew and Indo now!

Translation of the above into Dutch:

Vertaling van het vorenstaande in het Nederlands:

Neonazi’s: jullie trots, Geert Wilders, is een Jood en een halfbloed!

De Europese rechts-extremisten zijn nu zo diep gevallen dat ze een Jood en kleurling nodig hadden on leiding te geven!

Nee, dit is niet hetzelfde als – ten onrechte – zeggen dat Hitler Joods was – of om de nazi’s te beschamen (als men denkt dat Joden nog erger zijn dan nazi’s) of om de Joden ook de schuld te geven voor de Tweede Wereldoorlog.

Nee, ik denk nog steeds niet dat het er toe doet of een politicus Jood of Aziaat is.

Maar… als iemand die Jood is en een kleurling de leiding heeft om te proberen heel Europa racistisch te maken, en hij niet naar zijn innerlijke stem luistert die hem zou moeten vertellen wat beschaafdheid is, dan moeten wij hem voorhouden dat hij net zo fout is als alle neonazi’s; en dan moeten we de nazi’s en neonazi’s vertellen dat hij zelf ein Untermensch is, in het denken van nazi’s – niks minder dan de Zwarten van Afrika en de Moslims van overal die hij zo aanvalt. (Afrika zal spoedig vier miljard mensen tellen die Europa zullen overspoelen.)

Geert Wilder is a Jood. Zijn mother was a volbloed Jodin. Hadden hij en zijn moeder 80 jaar geleden in Europa geweest, dan hadden zijn nep-blonde haren en zijn racistische praatjes hen niet gered van de gaskamer. Idem dito voor zijn Tsjecho-Slowaakse vrouw die ook Jodin is. Maar zijn ouders overleefden het want ze woonden in Indonesie.

Hij is niet alleen een Jood, hij is ook een halfbloed – in de ogen van racistisch Europa ook een schande. Maar zijn geperoxideerde weelderige, dikke Indonesische haar lijkt blond en dus… is hij koosjer-genoeg voor de neonazi’s. Hij ziet er uit en praat als een trotse Arier, en daar gaat het op dit moment om.

Hoe belachelijk zou zijn haatdragende taal klinken als het kwam uit de mond van iemand die duidelijk herkenbaar zou zijn als een Jood of Aziaat.

Helaas voor trotse Joden is hij geen trotse Jood. Hij leidt Europa naar een nieuwe aanval op iedereen die te Semitisch of te Zwart is. Toen de Tweede Kamer moest stemmen voor of tegen koosjer slachten stemde hij en zijn partijfractie… tegen. Toen puntje bij paaltje kwam, bleek hij geen vriend van de Joden.

Hij wendt voor om een vriend van Israel te zijn maar dat alleen omdat volgens hem de Joodse staat een stormwering tegen de Moslims zou zijn omdat ze anders Europa zouden overspoelen. (Nou, Syrische vluchteling bleken helemaal niet via Israel te hoeven gaan.) Neonazi’s in de VS steunen  Trump ook, hoewel hij ook voor Israel is. Kennelijk kan het ze niet schelen als hun leiders Israel steunen, zolang ze maar van hun algemene beleid houden. Ze zijn waarschijnlijk het meest geirriteerd door de Joden om hen heen. Of ze nemen aan dat met Israel het beste op het eind afgerekend kan worden.

Maar misschien zou ik een mede-Jood moeten beschermen? Naar mijn mening is hij het predicaat Jood niet meer waardig. Luister zelf maar: Geert Wilders speech @ Koblenz, Germany with English subtitles. Komt het door het Duits dat hij klinkt als Hitler? Of komt deze associatie van het hysterische applaus? Misschien luister jij objectiever dan ik. Mijn vier Joodse grootouders werden allen in Auschwitz vergast.

Wilders zegt in deze opname: “Wij politici zijn niet belangrijk. Het draait niet om ons. Het draait om jullie. Het draait om de stemmer. Het draait om alle mensen in deze zaal, maar ook om de miljoenen burgers.” (Als nazi’s praten over de bevolking ten dienste staan, zijn Joden, Zwarten, enz. nooit inbegrepen.) “Niet wij maar jullie zijn belangrijk.”

Raad eens wie zei: “Ikzelf dank de Voorzienigheid en mijn Schepper niet voor het redden van mij – mijn leven bestaat enkel uit zorg en inspanning voor mijn volk.” Adolf Hitler, in 1944. Oi wee, als een leider claimt dat hij zelf onbelangrijk is en dat de enigen die tellen zijn (sic) volk zijn. Alleen leiders die overvol van zichzelf zijn zeggen zoiets vanzelfsprekend, en daarmee spreken ze dat tegen.

Wilders is veel erger dan president Trump. Trump is een vertegenwoordiger van rechts Amerika, en zijn vooroordelen zijn maar bijkomstigheden. Echter, Wilders is een symbool van racisme (en van niks anders) dat zijn hoofdzaak is. Wanneer Trump zegt dat hij Amerika weer groot wil maken, klinkt dat heel anders dan wanneer Wilders zegt dat hij Duitsland weer groot wil maken. Weer? Heel anders. En hij zegt het.

Hoe ironisch dat Wilders Europeanen oproept om hun trots te herwinnen. Hij is er trots op dat hij een gewone Europeaan is. Echter hij is dat niet. Hij is een Jood en een Indo, meer dan welke etniciteit dan ook. En hij zal nooit Moslims en negers als Europeaans accepteren. Zie je hoe het afzweren van en liegen over je eigen achtergrond kan leiden tot rampzalig gedrag? Zijn onarische achtergrond toegeven zou wel eens meer kunnen uitrichten dan hem ongewenst maken in neonazi kringen. Het zou hem kunnen helpen om op te houden met steeds vooroordelen rond te strooien.

Moge Wilders nu een trotse en openlijke Jood en Indo worden!

About the Author
The author is a fetal survivor of the pharmaceutical industry (DES - Diethylstilbestrol), born in 1953 to two Dutch survivors who met in the largest concentration camp in the Netherlands, Westerbork, and holds a BA in medicine (University of Amsterdam). He taught Re-evaluation Co-counseling, became a social activist, became religious, made Aliyah, and raised three wonderful kids. He wrote an unpublished tome about Jewish Free Will. He's a vegan for 8 years now. He's an Orthodox Jew but not a rabbi. * His most influential teachers (chronologically) are: his parents, Nico (natan) van Zuiden and Betty (beisye) Nieweg, Wim Kan, Mozart, Harvey Jackins, Marshal Rosenberg, Reb Shlomo Carlebach and lehavdiel bein chayim lechayim: Rabbi Dr. Natan Lopes Cardozo, Rav Zev Leff and Rav Meir Lubin. * Previously, for decades, he was known to the Jerusalem Post readers as a frequent letter writer. For a couple of years he wrote hasbara for the Dutch public. His fields of attention now are varied: Psychology (including Sexuality and Abuse), Medicine (including physical immortality), Science (statistics), Politics (Israel, the US and the Netherlands, Activism - more than leftwing or rightwing, he hopes to highlight Truth), Oppression and Liberation (intersectionally, for young people, the elderly, non-Whites, women, workers, Jews, GLBTQAI, foreigners and anyone else who's dehumanized or exploited), Integrity, Philosophy, Jews (Judaism, Zionism, Holocaust and Jewish Liberation), Ecology and Veganism. Sometimes he's misunderstood because he has such a wide vision that never fits any specialist's box. But that's exactly what many love about him. Many of his posts relate to affairs from the news or the Torah Portion of the Week or are new insights that suddenly befell him. * He hopes that his words will inspire and inform, reassure the doubters but make the self-assured doubt more. He strives to bring a fresh perspective rather than bore you with the obvious. He doesn't expect his readers to agree. Rather, original minds must be disputed. In short, his main political positions are: anti-Trumpism, for Zionism, Intersectionality, non-violence, democracy, anti the fake peace process, for original-Orthodoxy, Science, Free Will, anti blaming-the-victim and for down-to-earth optimism. Read his blog how he attempts to bridge any discrepancies. He admits sometimes exaggerating to make a point, which could have him come across as nasty, while in actuality, he's quit a lovely person to interact with. He holds - how Dutch - that a strong opinion doesn't imply intolerance of other views. * His writing has been made possible by an allowance for second generation Holocaust survivors from the Netherlands. It has been his dream since he was 38 to try to make a difference by teaching through writing. He had three times 9-out-of-10 for Dutch at his high school finals but is spending his days communicating in English and Hebrew - how ironic. G-d must have a fine sense of humor. In case you wonder - yes, he is a bit dyslectic. November 13, 2018, he published his 500st blog post with the ToI. * To send any personal reaction to him, scroll to the top of the blog post and click Contact Me. To see other blog posts by him, a second blog - under construction - can be found by clicking on the Website icon next to his picture.
Related Topics
Related Posts
Comments